Úvodní stránka » Zajímavosti

Zajímavosti ze života a dění obce Smrkovice

VRBA NÁVES
Na začátku roku jsme obdrželi podnět občana o špatném stavu vrby na návsi. Podnět jsme předali odboru životního prostředí, který provedl kontrolu. Ukázalo se, že stav stromu je havarijní a hrozí pád větví nebo přímo celého stromu. Odbor životního prostředí během několika týdnů zařídil odstranění vrby a zasazení stromu nového. V tomto případě spolupráce zafungovala výborně, děkujeme!
Za osadní výbor přejeme krásný 1. máj!

(dne 1.5.2021 autor Judr.Ing. Michal Čapek)

Sportoviště ve Smrkovicích se rozrostlo o nové hřiště a hygienické zařízení

Není k dispozici žádný popis fotky.

https://www.mesto-pisek.cz/sportoviste-ve-smrkovicich-se-rozrostlo-o-nove-hriste-a-hygienicke-zarizeni/d-34461

Informace pro seniory

Seniorský klub o.p.s.

Seniorský klub

Kdo jsme a co nabízíme?

Jsme obecně prospěšná  společnost,která se řídí zákonem č 108/2006 Sb. o socálních službách v platném znění a byla zřízena za účelem poskytování pečovatelské služby seniorúm z okolí města Písku. Našim klientům nabízíme kvalitní služby pro zachování současného života v jeho přirozeném domácím prostředí.

Komu je služba určena v jakém čase?

Služba je určena seniorům nad 65 let věku,kteří majíbydliště ve spádové oblasti obcí Čížová, Dobev, Semice, Nový Dvůr, Smrkovice, Kestřany a Předotice. Jsme tu pro Vás každý všední den 9.00 -13.30 hodin. V případě zájmu o naše služby je možno rozšířit provozní dobu.

S čím Vám můžeme pomoci?

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. (oblékání,přesun na vozík)
 • Pomoc při osobní  hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. (péče o vlasy)
 • Poskytnutí stravy,nebo pomoc při zajištění stravy. (dovoz jídla,příprava jídla a pití)
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.(úklid domácnosti, praní, žehlení)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. (doprovod k lékaři,atd..)
 • Sociální poradenství. (podání žádosti o příspěvek. atd..)

Aktivzační činnosti

 • Společenské akce
 • Výlety a exkurze
 • Tvůrčí aktivity
 • Pohybem ke zdraví
 • Canisterapie
 • Paměťová cvičení
 • Hrnečku vař
 • 100 plus jedna profese

Jaké jsou ceny za naše služby?

 • Cena oběda:  52,- Kč
 • Dovážka oběda:  16,- Kč
 • Základní činnosti:  25,- Kč/15 min péče

Kontakt v případě zájmu o nabízené služby:

Mgr. Martina Mikátová
Tel: 382 201 731 / 732 874 017
Email: mikatova@seniorskydum.cz

Všeobecně z okolí

Oblast  Hůrky

V těsné blízkosti Smrkovic (cca 300m) se nachází oblast Hůrky. Oblast Hůrky a s nimi celé Písecké hory byly od nepaměti královským majetkem. Město Písek, které se zmáhalo díky rýžování zlata, obchodu atd. v r 1509 vykoupilo písecký hrad  (písecké hory), které dal král do zástavy. Roku 1547 král Ferdinand vykoupený majetek opět odebral. Od r. 1547 do r. 1641 zde bylo povoleno kácet jen pro pražský hrad, tím pádem bylo skoro všechno dobré dřevo vykáceno. Od r 1641 dostalo město statut města královského a následující rok mu byly lesy ( Hůrky ) vráceny.

První dochované zprávy o hospodaření v lesním celku Hůrky pochází z 18 st. Roku 1830 byl vypracovaný hospodářský plán, upravovány cesty, silnice, postavena lesovna Hůrky. V r.1847-80 byla provedena hospodářská úprava píseckých lesů (tedy i Hůrek).

Území Hůrky je mírně zvlněnou pahorkatinou (nejnižším bodem 370 m. n. m. je okraj luhu řeky Blanice, nejvyšším bodem 476 m. n. m. je Skalský vrch) vystupující z Kestřansko - Vodňanské kotliny. Je proto řazeno k lesní oblasti Jihočeské pánve, podoblasti Budějovická pánev. Celé území Hůrek je s vyjímkou severní části ( mimo oblast školního polesí ) povodí řeky Blanice.

Klimaticky náleží Hůrky k teplé oblasti - podoblasti mírně vlhké. Jižní a jihozápadní svahy mají klima mírně teplé, mírně vlhké s teplou zimou, průměrnou teplotou do 7,7 stupňů a vyšším úhrnem srážek 550 mm. Zvlněná pahorkatina se pak liší nižší teplotou 7,3 - 7,5 stupňů, vyšším úhrnem srážek 550 - 575 mm., což souvisí z převládajícími směry větrů, které v nižších polohách vanou od Z - JZ ve vyšších od Z - SZ.

V závislosti na klimatu se v Hůrkách vytvořily dva výškové lesní vegetační stupně. Stupeň buko - dubový a stupeň dubo - bukový. Hlavními hospodářskými dřevinami v Hůrkách byly borovice a jedle, podstatné zastoupení měly dub, smrk a buk. Na porostní skladbě měly účast listnáče bříza, osika, olše, případně lípa.

Historie lesnické školy v Hůrkách spadá od 60 let 19 st. do součastnosti a hospodaří na výměře 662 ha (640 ha plochy porostů) 899 ha honitba (zahrnuje i pozemky jiných vlastníků do honitby přičleněné).


Smrkovice

informace pro obyvatele obce Smrkovice u Písku

Základní údaje